PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

obowiązująca w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19
w Szkole Podstawowej w Duchnicach

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

Postanowienia ogólne

1. Ze względu na bezpieczeństwo osób, czytelnia jest wyłączona z użytku

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

3. W miarę możliwości, pomieszczenie biblioteki powinno być wietrzone co godzinę.

4. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

6. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz

7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki , czasopisma, podręczniki).

2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 3 dni.

3. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego wyznaczony.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5. Przyjęte książki zostaną odłożone do pudła lub na wydzielone półki.

6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 3 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami nauczyciel bibliotekarz powinien stosować rękawiczki.

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

9. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, do wydania zamówionych książek i przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek.

Realizacja wypożyczania książek i materiałów bibliotecznych

1. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

2. Uczniowie oddziałów zerówkowych do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.

3. Uczniowie klas 1- 3 do biblioteki przychodzą w ustalone dni i godziny wg harmonogramu wypożyczeń.

4. Klasy 4-8 wybierają na każdy miesiąc dwóch klasowych łączników bibliotecznych.

5. Łącznicy klasowi dostarczają nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień” . Nauczyciel bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być zmienione w trybie w jakim zostały wprowadzone.